การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี โดยมี นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนรองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน     ลดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษา กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่ สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษา   ร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษานำร่อง     ผู้ประกอบการในชุมชน และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 100 คน

7,890 total views, 1 views today