การประชุมเพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 62

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล             ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่      ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย. 62 โดยมี นายภูวเดช อินทรพรหม ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี               และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์