การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565  นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มอบหมายให้ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง  โดยมี นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค 2  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2  ให้สำนักงานศึกษาธิการร่วมกำหนดกิจกรรมและวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม  การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  ภายใต้วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)

 

2,784 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์