การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอรนิช  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563        ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ร่างแผน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4 ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) พิจารณาให้ความเห็นชอบสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      โดยมี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

60 total views, 1 views today