การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2565

       วันจันทร์ที่  25  เมษายน  2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ายชำนาญ  ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณา โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในสายงานการสอน ที่ว่างและเกินเกณฑ์  ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาเดิม ,การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2   , การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ,การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ผู้มีใบประกอบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) ครั้งที่ 1   (1 เมษายน 2565) และการอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

       ในโอกาสนี้ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมในช่วงแรกด้วย

5,882 total views, 147 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์