การประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 20 พ.ย. 62  เวลา 09.30 น. ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน    การประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความสำคัญของครูในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งความเก่งและความดี ซึ่งเป็นกำลังคนที่สำคัญของชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป มีนายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ข้ามไปยังทูลบาร์