การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2563

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

11,548 total views, 1 views today