การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรึชาด้านการศึกษา  ที่ทรงอุทิศพระองค์  เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด และในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ดำเนินการคัดเลือกครูทุก 2 ปี สำหรับผู้สรรหาและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้นั้นจะต้องเป็น สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภาคกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เสนอชื่อได้องค์กรละ 1 คน และลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี เสนอชื่อครูได้เพียง 1 คน สำหรับคุณสมบัติครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป ต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นหลัก

คุณสมบัติเฉพาะ จะต้องเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

โดยจะมีการคัดเลือก 3 ขั้นตอน ได้แก่ คัดเลือกในระดับจังหวัด  คัดเลือกในระดับส่วนกลาง และขั้นตอนพิจารณาตัดสิน ซึ่งจะมีกระบวนสรรหาระดับจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
เดือน พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย และเห็นชอบรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 11 ราย (11 ประเทศ) และ จะมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

สำหรับรางวัล ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และ3 จะได้รับรางวัลคุณากร และครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 ถึง 20 จะได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ  ร่วมกันเฟ้นหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และครูดีของจังหวัดกาญจนบุรี   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3456-4001 – 5 ในวันเวลาราชการ  

 

คลิกที่นี่—-——–> http://www.pmca.or.th/thai/?p=5191

558 total views, 1 views today