การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต

ในการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 สำหรับประเทศไทย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกครู จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

คุณสมบัติทั่วไป ต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นหลัก

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าและความสาเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะในการทาภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรม มีลูกศิษย์ที่ประสบความสาเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี

2. เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ปฏิบัติงานสอนหรือการจัดการเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างของความสาเร็จได้อย่างกว้างขวาง

โดยจะมีการคัดเลือก 3 ขั้นตอน ได้แก่ คัดเลือกในระดับจังหวัด  คัดเลือกในระดับส่วนกลาง และขั้นตอนพิจารณาตัดสิน

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูดีของจังหวัดกาญจนบุรี 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-34510-544 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย)

การเสนอชื่อ
– แบบฟอร์ม-องค์กรภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา (บ.1)

– แบบฟอร์ม-ลูกศิษย์ (บ.2)

– แบบฟอร์ม-คณาจารย์ (บ.๓)

1,957 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์