การคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัดที่สนใจร่วมส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  ซึ่งมีสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์  ส่งผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ทั้ง 3 ด้าน จำนวน 53 เรื่อง นั้น

จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาคต่อไป และขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวทราบ เพื่อร่วมดำเนินการต่อไป

หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี  คลิก

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  คลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์