6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

           ฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย

 • บันทึกการเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน >>  คลิก
 1. กลุ่มอำนวยการ  >> คลิก
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  >>  คลิก
  -คุรุสภาจังหวัด           >>  คลิก
 3. กลุ่มนโยบายและแผน   >> คลิก
 4. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  >>  คลิก
 5. กลุ่มพัฒนาการศึกษา   >> คลิก
 6. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  >>   คลิก
 7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน     >>  คลิก
 8. หน่วยตรวจสอบภายใน  >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์