(หมดเขตรับสมัครแล้ว) ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
กับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย และเป็นการสร้างคุณค่า ความสุขให้กับผู้สูงวัย โดยส่งเสริมผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/ทักษะชีวิตเป็นครูสอนอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนให้มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา พร้อมรองรับการพัฒนาตามช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้
ช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพ และความปลอดภัยผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการ/คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัครของหน่วยงาน โดยผู้สมัครสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป)
ที่มีความสนใจและมีจิตอาสาเป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
รายละเอียดในประกาศ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ Volunteers.moe.go.th หรือสามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3456 4005

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 2829 7494 (นายภาพตะวัน คงพล)

ประกาศ สป.ศธ. รับสมัคร อส.ศธ.

ข้ามไปยังทูลบาร์