39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นไปตาม  ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ประกาศ ณ วันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2565   ซึ่งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย

 1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเเละการให้บริการ
 2. ด้านการส่งเสริมการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสาร
 3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
 4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 5. ด้านการประเมินเเละวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
 6. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

             โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการ ฯ เเล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

 1. บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >>  คลิก
 2. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >>  คลิก
 3. รวมสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >> คลิก
 4. จดหมายข่าว >>  คลิก
 5. ข่าวการศึกษา  >> คลิก 
 6. ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.กาญจนบุรี   >>  คลิก 
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์ >>  คลิก 
ข้ามไปยังทูลบาร์