38. มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้

  1. บันทึกเสนอการดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >>  คลิก
  2. การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน  >>  คลิก
  3. ประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์