37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานผลการดำเนินการตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ไปยัง ศูนย์ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 12  เดือน  >คลิก

2.  หนังสือนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0258/1640 ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2564  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 12  เดือน >>  คลิก

3. แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ  12 เดือน  >>  คลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์