36. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2565

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานผลการดำเนินการตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ไปยัง สำนักงานศึกษาธิการภาค 3  เพื่อรวบรวมส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง และศูนย์ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป ดังนี้

1. บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6  เดือน  >>  คลิก

2.  หนังสือนำส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ที่ ศธ 0258/643  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6  เดือน  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 3  >> คลิก

3. แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 3  >>  คลิก

3.  หนังสือนำส่งสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ที่ ศธ 0241/184  ลงวันที่ 12 เมษายน  2565 เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6  เดือน  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง  >> คลิก

4. แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง  >>  คลิก

5.  หนังสือนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02138/8  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6  เดือน  ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   >>  คลิก

6. แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   >>   คลิก

 

ข้ามไปยังทูลบาร์