วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ ภายใต้โครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด โดยมี นางจิตติมา ธนะรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีคณะกรรมการสถานศึกษา และนายธนวิทยา ต้นสาลี ผอ.กศน.อำเภอไทรโยค ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพและต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างรายได้ในขุมชนได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้องตี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 70 คน มีหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การขยายพันธุ์พืช การทำดินและปุ๋ย การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” และขอขอบคุณ นายอรัญ ร่วมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 1,247 total views,  4 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์