35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในการขับเคลื่อนการปราบปรามการทุจริต และใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  คลิก

         แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 21 กิจกรรม  ดังนี้

1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการความโปร่งใส ศธจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ครั้งที่2/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์