34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565

             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  ดังนี้

 1. บันทึกการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565  >>  คลิก
 2. วันที่ 15  ธันวาคม  2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์  และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน Facebook Fanpage ศธ 360 องศา  ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) >> ประกาศเจตนารมณ์    ประกาศการให้และรับของขวัญ   วีดีโอ จดหมายข่าว  
 3. วันที่  19 มกราคม  2565   สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ครั้งที่ 1/2565 โดยนายโอภาส   ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม  >>   จดหมายข่าว
 4. วันที่  4  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (์NO Gift Policy) และจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565  >>    รับทราบเจตจำนง   จดหมายข่าว 
 5. วันที่  4  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความโปร่งใส ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี ครั้งที่ 1/2565  >>  บัญชีลงเวลา   รายงานการประชุม   จดหมายข่าว
 6. วันที่  7  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำบัญทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี    >>  บันทึกข้อตกลง
 7. วันที่  11  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความโปร่งใส ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี ครั้งที่ 2/2565  >>  บัญชีลงเวลา   รายงานการประชุม   จดหมายข่าว
 8. วันที่ 12 กุมภาพันธ์   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการฝึกอบรมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  >>  จดหมายข่าว
 9. วันที่ 15 กุมภาพันธ์   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  >>  จดหมายข่าว  
 10. วันที่ 16 กุมภาพันธ์   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมใจประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญกุศลรักษาศีล ละเว้นอบายมุข >>  จดหมายข่าว  
 11. วันที่  26 กุมภาพันธ์   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง >>  จดหมายข่าว
 12. วันที่  28 กุมภาพันธ์   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษะ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง   >>  จดหมายข่าว
 13. วันที่  1  มีนาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง    >> บัญชีลงเวลา     จดหมายข่าว
 14. วันที่  2  มีนาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  >>  จดหมายข่าว
 15. วันที่  8  มีนาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  >>  จดหมายข่าว
 16. วันที่  10  มีนาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  >>  จดหมายข่าว
 17. วันที่  11  มีนาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความโปร่งใส ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี ครั้งที่ 3/2565  >> บัญชีลงเวลา    รายงานการประชุม  จดหมายข่าว
 18. วันที่  11  มีนาคม   2565 บุคลากรของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ผ่านรูปแบบออนไลน์ >>  จดหมายข่าว
 19. วันที่  17  มีนาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ศูนย์เสมารักษ์และบรรยายให้ความรู้เกียวกับการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง โรงเรียนไทรโยคใหญ่ อำเภอไทรโยค และโรงเรียนบ้านกุยแหย่ อำเภอทองผาภูมิ   >>  จดหมายข่าว
 20. วันที่  18  มีนาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์ศูนย์เสมารักษ์และบรรยายให้ความรู้เกียวกับการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ณ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อำเภอสังขละบุรี และโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย อำเภอทองผาภูมิ   >>  จดหมายข่าว
ข้ามไปยังทูลบาร์