31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2565

             ผู้บริหาร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีส่วนร่วมในการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  1. บันทึกการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก
  2. วันที่ 15  ธันวาคม  2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์  และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน Facebook Fanpage ศธ 360 องศา  ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) >> ประกาศเจตนารมณ์    ประกาศการให้และรับของขวัญ   วีดีโอ จดหมายข่าว  
  3. วันที่  19 มกราคม  2565   สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ครั้งที่ 1/2565 โดยนายโอภาส   ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม  >>   จดหมายข่าว
  4. วันที่  4  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศเจตจำนงสุจริต และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (์NO Gift Policy) และจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565  >>    รับทราบเจตจำนง   จดหมายข่าว 
  5. วันที่  4  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความโปร่งใส ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี ครั้งที่ 1/2565  >>  บัญชีลงเวลา   รายงานการประชุม   จดหมายข่าว
  6. วันที่  7  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดทำบัญทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี   >>  บันทึกข้อตกลง
  7. วันที่  11  กุมภาพันธ์  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความโปร่งใส ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี ครั้งที่ 2/2565  >>  บัญชีลงเวลา  รายงานการประชุม   จดหมายข่าว
  8. วันที่  1  มีนาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง    >> บัญชีลงเวลา     จดหมายข่าว
  9. วันที่  11  มีนาคม   2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความโปร่งใส ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี ครั้งที่ 3/2565  >> บัญชีลงเวลา   รายงานการประชุม    จดหมายข่าว

 

ข้ามไปยังทูลบาร์