30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2565

              นายโอภาส  ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตนารมณ์ หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้และบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และได้ลงนามรับทราบ ดังนี้

  1. บันทึกเสนอประกาศเจตจำนง ประจำปี 2565  >>   คลิก
  2. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย)      >>   คลิก
  3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)  >>   คลิก
  4. บันทึกลงนามรับทราบ   >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์