แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563- 2565) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำรูปแบบการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยนำหลักการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ก.พ.ร. มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้ในการเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด (X) แผนแม่บท (Y1 และ Y2) และยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี  ที่แนบมาพร้อมนี้

แผนปฏิบัติราชการระยะ3ปี63 65ศธจกาญ

 

 294 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์