29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2565

 

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามหน้าที่อำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ประกาศลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565  ดังนี้ 

 1. บันทึกประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน >> คลิก
 2. ประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  >> คลิก

           กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม และหน้าที่อำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีรายละเอียดดังนี

 1. วันที่ 16 ตุลาคม 2564 การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้การนิเทศแบบมีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ก.ค.ศ.เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์  หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 3. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal)  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 4. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์  หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 5. วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption)  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 6. วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นโยบาย No Gift Policy การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ  >> หหนังสือแจ้งหน่วยงาน
 7. วันที่ 7 มกราคม 2565 แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 ปี 2565  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 8. วันที่ 19 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 9. วันที่ 19 มกราคม 2565 การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส กาญจนบุรี ใสสะอาด 2565” และ”งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 10. วันที่ 19 มกราคม 2565 ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 11. วันที่ 22 มกราคม 2565 การย้าย การโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 12. วันที่ 22 มกราคม 2565 การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 13. วันที่ 22 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 14. วันที่ 22 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 15. วันที่ 22 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 16. วันที่ 22 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 17. วันที่ 22 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 18. วันที่ 25 มกราคม 2565 จิตอาสา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจบุรี (การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. 2564 – 2570) >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 19. วันที่ 27 มกราคม 2565 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrit and Transparcncy Assessment:OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 20. วันที่ 28 มกราคม 2565 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พ.ศ. 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 21. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 22. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย ฯ ประชุม  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 23. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 24. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 25. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 26. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โปร่งใส ไร้ทุจริต 2565 และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 27. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 การประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 28. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 การประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 29. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เอกสารการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 การตรวจสอบความพร้อมสําหรับการดําเนินการตาม เกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 CHECKLIST) >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 30. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บันทึกข้อตลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 31. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 32. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ. 2565 และคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พ.ศ. 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 33. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 34. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 การคัดเลือกคนดีศรีกาญจน์ ประจำปี พ.ศ. 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 35. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 36. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 37. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านหนองเจริญ หมู่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 38. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 39. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หนังสือเชิญประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2565  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 40. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2565  >> หนังสือแจ้งหน่วงาน
 41. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2565  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 42. วันที่ 1 มีนาคม 2565 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 43. วันที่ 7 มีนาคม 2565 สรุปผู้เข้าการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 44. วันที่ 10 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 45. วันที่ 11 มีนาคม 2565 รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corrupition Perception index:CPI) ประจำปี พ.ศ. 2564  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 46. วันที่ 11 มีนาคม 2565 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 47. วันที่ 11 มีนาคม 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 48. วันที่ 11 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ  >>หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 49. วันที่ 11 มีนาคม 2565 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและเป็นศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระดับจังหวัด  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 50. วันที่ 14 มีนาคม 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 51. วันที่ 15 มีนาคม 2565 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 52. วันที่ 15 มีนาคม 2565 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 53. วันที่ 17 มีนาคม 2565 การมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ศธจ.กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 54. วันที่ 17 มีนาคม 2565 การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (แจ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3)  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 55. วันที่ 18 มีนาคม 2565 ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 56. วันที่ 18 มีนาคม 2565 หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ในคราวการประชุม กศจ.ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 9 ราย (แจ้ง เลขาธิการ ก.ค.ศ., สพป.กจ. เขต 1,2,4 และ สพม.กาญจนบุรี)  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 57. วันที่ 18 มีนาคม 2565 หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในคราวการประชุม กศจ.ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 15 ราย(แจ้ง สพป.กจ. เขต 1-4 และ สพม.กาญจนบุรี)  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 58. วันที่ 18 มีนาคม 2565 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พ.ศ. 2565 (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค)  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 59. วันที่ 18 มีนาคม 2565 หนังสือแจ้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (พิจารณารอบที่ 1)  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 60. วันที่ 18 มีนาคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 61. วันที่ 23 มีนาคม 2565 กศจ.กาญจนบุรี สรุปบัญชีบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 และ2564 คงเหลืบัญชีกลุ่มวิชาเอก จำนวน 16 วิชาเอก กศจ.กาญจนบุรี สรุปบัญชีบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 และ2564 คงเหลืบัญชีกลุ่มวิชาเอก จำนวน 16 วิชาเอก เพื่อเป็นข้อมูลให้สถานศึกษาวางแผนในการเรียกบรรจุรอบที่ 2 ต่อไป  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 62. วันที่ 24 มีนาคม 2565 การประชาสัมพันธ์การใช้งานซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้การรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็ก ผู้ปกครองและบุคคลแวดล้อม  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 63. วันที่ 24 มีนาคม 2565 ขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 64. วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 65. วันที่ 25 มีนาคม 2565 หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ การแต่งตั้งการโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะหรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2565  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 66. วันที่ 25 มีนาคม 2565 หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2565  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 67. วันที่ 25 มีนาคม 2565 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2565  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 68. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  >> หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 69. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้ามไปยังทูลบาร์