2.ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2564

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี “ร่วมรณรงค์ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”

 

  1. นายธัญ  สายสุจริต     ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
  2. น.ส.อรวรรณ คำมาก   รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
  3. นายชาลี สำรองทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
  4. นางภิญญดา รัตนพนังสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
  5. น.ส.วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
  6. น.ส.ปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล   ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
  7. นางจิตติมา ธนะรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน   ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
  8. น.ส.ปราณี ทองสุทธา  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
  9. น.ส.อรอุมา พันแสงทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่

 491 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์