หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

งานวิจัยเรื่อง หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์สาหรับ
ครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) สาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
คณะกรรมการสนับสนุนงานวิจัย คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะศึกษานิเทศก์ อาสาสมัครพื้นที่ อาสาสมัครส่วนกลาง
และคณะกรรมการดาเนินงานโรงเรียนกองทุนการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุณาให้คาปรึกษา
แนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงานมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาอย่างสูง ณ
โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนโรงเรียนถ้าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา
(สพป.กจ.1) โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่ง
ประเทศไทย (สพป.กจ.3) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม (สพม.8) โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา(อบจ.1) โรงเรียน
บ้านหนองอาเภอจีน (อบจ.2) และโรงเรียนบ้านไร่ป้า (สพป.กจ.3) ที่ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
เป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(ศบศ.)ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ผู้วิจัยอ้างอิงผลการนิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการรายงานผล
การนิเทศวันที่ 7-11 กันยายน พ.ศ.2563 มีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียน
ถ้าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา (สพป.กจ.1) โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย (สพป.กจ.3) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม (สพม.8) คู่ขนานกับ
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้
งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยและคณะขอกราบขอบพระคุณยิ่ง

วิจัยภาคีเครือข่ายฉบับสมบูรณ์

 691 total views,  5 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์