24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 2564

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านเว็บไซด์ สำนักงาน ก.ค.ศ.  ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล (Dashboard)  ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้

  1. บันทึกการรายงานประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> คลิก
  2. หนังสือนำส่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0258/3  ลงวันที่ 4 มกราคม 2565  >> คลิก
  3. แบบรายงานประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> คลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์