23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ปี 2565

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ยึดมั่นระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  จึงรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  1. บันทึกเสนอหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  >>  คลิก
  2. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>  คลิก
  3. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>  คลิก
  4. หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>  คลิก
  5. หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>  คลิก
  6. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ  >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์