22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปี 2565

                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. บันทึกเสนอการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี) ประจำปี 2565 >>  คลิก
  3. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2565 >> คลิก
  4. การย้าย การโอน ประจำปีงบประมาณ 2565 >>  คลิก  
  5. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  >>  คลิก
  6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 >>  คลิก
  7. การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  >>  คลิก

 

ข้ามไปยังทูลบาร์