19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2565

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ  ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน” ตามแบบ สขร. 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้  

บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564   >> คลิก

2 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  >> คลิก

3 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564    >> คลิก

4 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565    >> คลิก

5 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  >>  คลิก

6 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565    >>     คลิก

7 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565      >> คลิก

8 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565  >>  คลิก

9 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565     >> คลิก

10 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565   >> คลิก

11 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565    >> คลิก

12 บันทึกเสนอและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565    >> คลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์