18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565

                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ในการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุม อกศจ./กศจ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ขนาด 215/70-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 2 พฤศจิายน 2564

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุม อกศจ./กศจ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกธิเบศรณ วันที่ 19 พฤศจิายน 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการและตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโน็ตบุ๊คหมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.กจ.100000051650/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นส์เตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.กจ.3610-013-0006/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.กจ.3610-013-0013/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนบูชคันเกียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุม อกศจ./กศจ.ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน ศธจ.กจ.100000051044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างและตรวจสอบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุม อกศจ./กศจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประมวลผลสอบภาค ก ข ค ในการรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุม กศจ./อกศจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

 320 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์