16. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการบริหารงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และรายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

  1. บันทึกรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  >> คลิก
  2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>  คลิก
  3. แบบ สงป.301 และ แบบ สงป.302 >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์