14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปี 2565

                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ฯ  ประจำปี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอย่างโปร่งใส เป็นธรรมในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน ดำเนินงาน กำกับติดตาม ประเมินผล โดยมุ่งผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 34 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้

  1. บันทึกเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >>  คลิก
  2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์