12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จะดำเนินการติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

  1. บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน >>  คลิก
  2. รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน >>

รายงานผลการดำเนินงานฯ ปี พ.ศ. 2564

 

ข้ามไปยังทูลบาร์