11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   จะดำเนินการติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

  1. บันทึกรายงานการกำกับติดตามกาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน >>  คลิก
  2. รายงานการกำกับติดตามกาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน >>  คลิก
  3. แบบ สงป.301 และ แบบ สงป.302 >> คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์