10. แผนดำเนินงานประจำปี ปี 2565

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ขึ้น โดยนำหลักการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ก.พ.ร. และใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล(Causal Relationship : XYZ) ตามแนวทางของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด  แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

  1. บันทึกเสนอแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก
  2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>  คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์