043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563

           รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ซึ่งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย

 1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเเละการให้บริการ
 2. ด้านการส่งเสริมการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสาร
 3. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
 4. ด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
 5. ด้านการประเมินเเละวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
 6. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

             โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการ ฯ เเล้ว เเละขอสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ ฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์ที่เเนบ 

 1. บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  —->>View
 2. รายงานผลการพัฒนาหลักสุตรเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้มาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)  —->> View
 3. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2563” สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   —->>View

คนดีศักดิ์ศรีกาญจน์ศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปี 2563  ได้แก่

 • นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม  —>> Link
 • นางพุลทรัพย์  หินอ่อน     —>> Link
 • นางจิตติมา ธนะรัชต์        —>> Link

 506 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์