04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 2563

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการการศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565)  เพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค  ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผน 3 ปี ศธจ.กจ. 63 65Final

ข้ามไปยังทูลบาร์