039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

             ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563  ได้มุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้  จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และร่วมมือจาก  ผู้บริหาร  บุคลากรทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์  6 โครงการ 39 กิจกรรม  ดังนี้

  1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   —–>> View 
  2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ปีงบประมาณ 2563     —–>> View  
  3. โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเชิงพื้นที่สำหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  —–>> View
  4. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563  —–>> View  
  5. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา” ประจำปี 2563   —–>>View
  6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ปีงบประมาณ 2563  —–>>View

 969 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์