36.รายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี 2564)

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

รายงาน สป. 64 รอบ 6 เดือน

ข้ามไปยังทูลบาร์