35.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

                 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564  ได้มุ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้  จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และร่วมมือจาก  ผู้บริหาร  บุคลากรทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย  ประกอบด้วย  3  ยุทธศาสตร์  13   กลยุทธ์  38  กิจกรรม  ดังนี้  << คลิกที่นี่   >>

 

 275 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์