035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563

           ผู้บริหาร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีส่วนร่วมในการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

 1. วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ——->> Link 
 2. วันที่ 1  มิถุนายน 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ——->> Link
 3. วันที่ 1  มิถุนายน 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ——->>Link
 4. วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563  ——->> Link
 5. ายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->>  link 
 6. นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->> link  
 7. นางพรทิพย์ สันทัด  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนายการ  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->> link  
 8. น.ส.ปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->> link 
 9. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->> link 
 10. น.ส.วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->> link 
 11. นายชาลี สำรองทรัพย์   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->> link  
 12. นางภิญญดา รัตนพนังสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->> link 
 13. น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->>  link  
 14. น.ส.ปราณี ทองสุทธา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ——->> link 

 563 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์