34.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ปี 2564)

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  ดังนี้

 1. รวมสื่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  —>>   คลิกที่นี่
 2. สื่อประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พ.ศ.2564 —>> คลิกที่นี่
 3. รวมสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  —->> คลิกที่นี่
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จัดโครงการสำนักงานวิถีพุทธ สวดมนต์ ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนาเพื่อฝึกจิตใจ ให้สงบด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ในวันพุธที่สองของทุกเดือน —->> คลิกที่นี่
 5. วันที่ 6  เมษายน 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน และพระมหากรุณาธิคุณแห่งราชวงศ์จักรีที่มีต่อปวงชนชาวไทย —->> คลิกที่นี่
 6. วันที่ 1  มิถุนายน 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ประจำปี พ.ศ. 2564  —>>   คลิกที่นี่ 
 7. วันที่ 7  มิถุนายน 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564  —>> คลิกที่นี่
 8. วันที่  7 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564  —>> คลิกที่นี่
 9. วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำตู้ปันสุข ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 —>> คลิกที่นี่
 10. วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  —>> คลิกที่นี่
 11. วันที่  19 – 20 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data integrit and Transparcncy Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมบ้านแก้วฟ้ารีสอร์ท อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี    —>> คลิกที่นี่
 12. วันที่  20 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จัดกิจกรรม ศธจ.ปันสุข มอบข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังผาตาด อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  —>> คลิกที่นี่
 13. วันที่ 24 มิถุนายน 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดโลก —>> คลิกที่นี่
ข้ามไปยังทูลบาร์