033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามหน้าที่อำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ประกาศลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563   ดังนี้  

 –>> ประกาศแนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน <<– 

                กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานตามประกาศแนวทางการเปิดอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม และหน้าที่อำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีรายละเอียดดังนี้

  1. การประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563    ——>> Link
  2. การขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ——>> Link
  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐานสมรรถนะในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ——>> Link
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ——>> Link
  5. การประชุมคณะทำงานตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา——>>Link
  6. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี——>>Link
  7. แต่่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า——>>Link
  8. การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี——>>Link
  9. การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยปลาหลด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก——>>Link

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์