31.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

            ผู้บริหาร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีส่วนร่วมในการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

 1. วันที่ 1  มิถุนายน 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ประจำปี พ.ศ. 2564  —>>   คลิกที่นี่ 
 2. วันที่ 7  มิถุนายน 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564  —>> คลิกที่นี่
 3. วันที่  7 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564  —>> คลิกที่นี่
 4. วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำตู้ปันสุข ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 —>> คลิกที่นี่
 5. วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  —>> คลิกที่นี่
 6. วันที่  19 – 20 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data integrit and Transparcncy Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมบ้านแก้วฟ้ารีสอร์ท อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี    —>> คลิกที่นี่
 7. วันที่  20 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จัดกิจกรรม ศธจ.ปันสุข มอบข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังผาตาด อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  —>> คลิกที่นี่
 8. วันที่ 24 มิถุนายน 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดโลก —>> คลิกที่นี่
 9. นายธัญ  สายสุจริต     ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
 10. น.ส.อรวรรณ คำมาก   รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
 11. นายชาลี สำรองทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
 12. นางภิญญดา รัตนพนังสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
 13. น.ส.วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
 14. น.ส.ปิยนาถ สืบเนียม   ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล   ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
 15. นางจิตติมา ธนะรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน   ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
 16. น.ส.ปราณี ทองสุทธา  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่
 17. น.ส.อรอุมา พันแสงทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —>> คลิกที่นี่

 332 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์