026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กาญจนบุรี)  ประจำปี 2563  << Link   >>
 • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  จำนวน 371 ราย  << Link   >>
 2. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  จำนวน  31  ราย  << Link  >>
 3. การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวน  3  ราย  <<   View >>
 4. การบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  จำนวน  2  ราย  << View   >>
 5. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 17 ราย  << View   >>
 • การย้าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน กรณีปกติ  ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  จำนวน  132  ราย  << View   >>
 2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562   จำนวน  34  ราย   << Link   >>
 3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (พิจารณารอบที่ 2) ตามมติ กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562   จำนวน  41  ราย   << View   >>
 • มาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  <<  View  >>
          
 • การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. บันทึกความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยพัฒนาบุคลากร พัฒนานักศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยศิลปาก  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร << View  >>
 2. การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี << View   >>
 3. การประชุมโครงการเตรียมความพร้อมศักยภาพของมนุษย์ในทุกด้านของคนทุกช่วงวัยจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  << View   >>
 4. การประชุมทางไกลในการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  << View   >>
 • การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. การประชุมวางแผนการดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  <<  View  >>
 2. ประกาศหน่วยงาน และข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  <<  View  >>

 

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. ประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  <<  View  >>
 • การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  <<  View  >>
 2. แบนเนอร์ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  << View   >>
 3. การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เมือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  << View   >>
 4. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ เมือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี << View   >>

 

 565 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์