019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มุ่งดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดังนี้

  1. แบบสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.301)   —->>Link
  2. แบบจัดทำแผนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิตโครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย  (แบบ สงป.302)  —->>Link
  3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   —->> Link

 517 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์