16.รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563

            การบริหารงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

1. ผู้รับผิดชอบโครงกาต้องควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ และรายงานผลการใช้เงินงบประมาณเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

2.การใช้จ่ายงบประมาณ ให้ใช้ตามโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ห้ามนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปใช้ในกิจกรรมอื่น

3. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่

3.1) การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป. 301, 302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

3.2) การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส

3.3) การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ มอบให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการ

ผลการใช้จ่ายรายปี63Kan4Final

 

ข้ามไปยังทูลบาร์