14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

           ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 34 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ฯ  ประจำปี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอย่างโปร่งใส เป็นธรรมในทุกกระบวนการตั้งแต่การวางแผน ดำเนินงาน กำกับติดตาม ประเมินผล โดยมุ่งผลประโยชน์ของทางราชการเป็น

แผนการใช้จ่ายรายปีKan64final

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ2564

 306 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์