014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2563

               คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

  1. มาตรฐานการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา  —->>View 
  2. มาตรฐานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  —->>View 
  3. มาตรฐานงานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   —->>View 
  4. คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี —->> View
  5. มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำระบบฐานข้อมุลและสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตาม ประเมินและรายงานผล —->> View

 

 713 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์