13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2564

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  บุคลากรทุกกลุ่มสามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. คู่มือกลุ่มอำนวยการ
  2. คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
  3. คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
  4. คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา
  5. คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  6. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  7. คู่มือกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  8. คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 248 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์